Primal Dog Food - groothandel

Algemene voorwaarden

De leveringen worden door Primal Dog Food zelf uitgevoerd
Voor bestellingen lager dan 50 kg wordt er 10 euro incl. BTW transportkosten aangerekend.
Vanaf 50 kg is de levering gratis.
Bestellingen dienen voor zondagavond 20u geplaatst te zijn om diezelfde week geleverd te krijgen.
Bestellingen die op zondagavond NA 20u binnenkomen worden automatisch pas de week erna geleverd worden.
Wilt u toch nog dezelfde week geleverd worden komt er een extra kost van 10€ incl. BTW bovenop. Deze extra kost wordt ook aangerekend wanneer de klant voldoet aan de voorwaarden voor een gratis levering. Leveringen voor in diezelfde week geleverd te krijgen, worden afgesloten op woensdag 12u. De bestellingen die hierna geplaatst worden, schuiven een week op.
Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Wanneer goederen niet op voorraad zijn, kan dit niet verhaald worden op Primal Dog Food.
De klant hoort de diepgevroren goederen en de andere goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
Beschadigde goederen worden enkel teruggenomen wanneer de schade door de klant wordt vastgesteld en gemeld aan de leverancier op het moment van de levering.
Na de levering is dit enkel mogelijk wanneer de klacht per email wordt gemeld binnen een periode van 5 dagen te rekenen vanaf de datum van de levering.
De geleverde goederen blijven eigendom van Primal Dog Food tot bij de volledige en effectieve betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten.
Het leeggoed wat afgezet wordt, zal genoteerd worden op de leverbon. Indien deze bij een volgende bestelling niet worden teruggegeven, zal er 5 euro per krat in rekening worden gebracht bij een volgende bestelling. Indien er geen volgende bestelling volgt, zal de klant een factuur ontvangen voor de verrekening van het leeggoed.
Het risico gaat over op het moment waarop de goederen de magazijnen van Primal Dog Food verlaten
De betaling gebeurt bij levering via Bancontact .
Indien deze betalingswijze niet mogelijk blijkt, vraagt u via email een afwijking aan. Hiervoor kan enkel een uitstel van 8 kalenderdagen toegestaan worden
Andere afwijkingen inzake betaling kunnen enkel mits aanvraag en goedkeuring van Primal Dog Food toegestaan worden.
Leveringen kunnen niet worden uitgevoerd indien alle voorgaande facturen niet effectief en volledig betaald zijn.
Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 5% met een minimum van €50. De klant wordt hiervan per e-mail in kennis gesteld en lopende bestellingen of verder leveringen worden voorlopig opgeschort.
De vereffening van de factuur dient te gebeuren voor de 5e werkdag te rekenen vanaf de datum van de verzending van de e-mail.
Na een tweede aanmaning per email, die geldt als ingebrekestelling, wordt het totale bedrag op de factuur met een forfaitair schadebeding van 10% verhoogd en worden de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten, voorzien in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, bijkomend aangerekend (9,5%).
Lopende bestellingen of verdere leveringen worden definitief opgeschort. De vereffening van de factuur dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de 2de aanmaning via email.
Alle prijzen worden gebruikt, vermeld en gepubliceerd zijn incl BTW.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin Primal Dog Food gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
Deze algemene voorwaarden gaan in vanaf 14 augustus 2020.
Door een bestelling te plaatsen, worden de algemene voorwaarden als akkoord aanvaard.

Afdrukken